Μετά την ανακοίνωση από το ΥΠΔΒΜΘ των μεταθέσεων  ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα εκπαιδευτικών που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης.

Πίνακας

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τη διαδικασία υποβολής αίτησης οριστικής τοποθέτησης προηγείται η ανακοίνωση πίνακα οργανικών θέσεων και η ανακοίνωση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, (Π.Δ.40/2012,ΦΕΚ 90 Α΄ 11-4-2012), από 12-04-2012 έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή στην πρόσληψη, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του ν.  2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας δεν μπορεί να ανακοινώσει πίνακα οργανικών θέσεων  και αριθμητικές υπεραριθμίες.

Οι εκπαιδευτικοί που αναμένουν να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε οργανική θέση (λόγω υπεραριθμίας, αίτησης βελτίωσης, μετάθεσης, επιστροφής από εξωτερικό κ.λ.π.) θα κληθούν να κάνουν αιτήσεις μετά το πέρας των εκλογών και μετά από σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης.

Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας ΔΕ Κορινθίας

(Πράξη 02η/26-01-2012 ΠΥΣΔΕ Κορινθίας)

Απόφαση

Σελίδα 32 από 32

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις