Πίνακες αιτήσεων εκπαιδευτικών και επιλεγέντες για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 12:28

Επισυνάπτονται οι πίνακες με τα ονόματα ανά ειδικότητα όλων των αιτούντων και τη σειρά κατάταξης αυτών με βάση τη σειρά τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Επισημαίνεται στην τελευταία στήλη του κάθε πίνακα ποιοι έχουν επιλεγεί.

 Οι επιλεγέντες οφείλουν να παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Κορινθίας την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΕΔ ή ομάδα ΣΚΕΔ. Ο πίνακας με τις ομάδες ΣΚΕΔ και την κατανομή των εκπαιδευτικών επισυνάπτεται.

Σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄), ο υποψήφιος διδάσκων που είναι πρώτος σύμφωνα με την κατάταξη που ανακοινώνεται εδώ, επιλέγει πρώτος.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί κατά την προσέλευσή τους στη ΔΔΕ Κορινθίας, παρακαλούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω στοιχεία ήδικαιολογητικά:

  1. Πτυχίο
  2. ΑΦΜ
  3. ΑΜΚΑ
  4. Α.Μ. ΙΚΑ
  5. Βιβλιάριο λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στον οποίο να αναφέρονται ως πρώτοι δικαιούχοι
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 παρουσιάζονται στα αντίστοιχα ΣΚΕΔ, προχωρούν σε ανάληψη υπηρεσίας, και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΣΚΕΔ.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις