Εγκύκλιοι μετατάξεων εκπαιδευτικών

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 09:11

Συνημμένες θα βρείτε τις αρ. πρωτ. 59720/Ε2/20-05-2020 (ΑΔΑ: 6Ο8Β46ΜΤΛΗ-7ΔΡ) και 59779/Ε2/20-05-2020 (ΑΔΑ: 9Τ0Υ46ΜΤΛΗ-5Μ9) εγκυκλίους μετατάξεων, καθώς και την αίτηση μετάταξης σε επεξεργάσιμη μορφή (αφορά μόνο την πρώτη εγκύκλιο), προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς σας σχετικά.

 

Τέλος, προς διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε το αρ. πρωτ. 196587/Ε2/11-12-2019 έγγραφό μας «Οδηγίες για μετατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)».

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις