-         Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το ΠΥΣΔΕ

-         Βεβαίωση του Δ/ντή του σχολείου, που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, ότι: «δεν παρακωλύεται το έργο της υπηρεσίας του κατά την διάρκεια άσκησης του ιδιωτικού έργου»

-         Βεβαίωση από τον εργοδότη για το χρονικό διάστημα άσκησης ιδιωτικού έργου καθώς και για τις ώρες εβδομαδιαίως (έως 10 ώρες/εβδομάδα)

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις