Σας γνωστοποιούμε τον προσωρινό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης σχ. έτους 2016-2017 και ενημερώνουμε ότι μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους αυστηρά από 20-3-2017 έως και 22-3-2017.

Από το τμήμα των μεταθέσεων

Τηλ. Επικοινωνίας

2741077017-2741077025

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται σχετικά με την βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα επισημαίνουμε τα εξής:

Α] Η προϋπηρεσία αφορά ΜΟΝΟ βαθμολογική αναγνώριση, δηλαδή η βαθμολογική αναγνώρισή της δεν έχει επίδραση είτε σε Μισθολογικό κλιμάκιο είτε Ασφαλιστικά για απονομή σύνταξης, σύμφωνα τουλάχιστον με τις τρέχουσες διατάξεις.

Β] ΔΕΝ υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων Βαθμολογικής αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να καταθέσει την αίτησή του όποτε ο ίδιος επιθυμεί, προθεσμία υπάρχει από πλευράς της Διεύθυνσης για την διεκπεραίωση της αίτησης.

Γ] Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη καταθέσει αιτήσεις παλαιότερα οφείλουν να καταθέσουν αιτήσεις εκ νέου. Φυσικά επισυνάπτονται τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά χωρίς να είναι απαραίτητο να προσκομιστούν εκ νέου.

Δ] Σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι εκπαιδευτικοί ισχύει η επισυναπτόμενη εγκύκλιος του Υπ.Π.Ε.Θ. και συγκεκριμένα για αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ελεύθερο επάγγελμα ή σχέση έμμισθης εντολής το Κεφάλαιο Β, Περίπτωση 1 και για Μισθωτή εργασία το Κεφάλαιο Β, περίπτωση 2.

Ε] Αρμόδια υπάλληλος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε είναι η Σοφία Μαρκέλλου, τηλέφωνο 27410 – 77015.

Παρακαλούμε οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν σχετικά όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας.

Επισυνάπτονται:

  1. Το άρθρο 9 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-02-2017 τ. Α΄)
  2. Η με αριθμό 35527/Ε2/03-03-2017 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ.Π.Ε.Θ.
  3. Έντυπο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης