Επισυνάπτονται οι πίνακες με τα ονόματα ανά ειδικότητα όλων των αιτούντων και τη σειρά κατάταξης αυτών με βάση τη σειρά τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Επισημαίνεται στην τελευταία στήλη του κάθε πίνακα ποιοι έχουν επιλεγεί.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις