Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Δηλώσεων υπεραριθμίας μέχρι την Πέμπτη 11-07-2019.

Λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο.

Σχετική ανάρτηση:

http://dide.kor.sch.gr/dde/index.php/el/2012-11-20-07-46-19/2012-11-26-11-22-00/item/3396-organika_kena_2019

 

Προς ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι με το  ΦΕΚ 22/4-6-2019 (τ. ΑΣΕΠ) τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.  προκήρυξη   A/2019 (ΦΕΚ 18/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-5-2019)

Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν της σχετικής έγκρισης (αριθμ. 101/2019 Γνωμοδότηση) από την Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) (συγκροτηθείσα με την υπ’ αριθμ. 141/15.4.2019 πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας), συνεχίζεται κανονικά