Δικαιολογητικά Νεοδιόριστων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε αναμονή του ΦΕΚ για τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών στη Διεύθυνσή μας και προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι διαδικασίες πρόσληψής τους, αναρτούμε τα δικαιολογητικά και τα έντυπα, τα οποία συμπληρωμένα θα κατατεθούν  από τους ίδιους  κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας .

Δικαιολογητικά νεοδιόριστων εκπαιδευτικών  2022

 1. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Από  2  Αντίγραφα δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Από  2 Αντίγραφα αποδεικτικών (1)ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ.
 4. Από 2 Αντίγραφα Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών),  προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών. 
 5. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες).
 6. Καρτέλα εκπαιδευτικού με τα ατομικά του στοιχεία. (ΕΝΤΥΠΟ :ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)
 7. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο. (ΕΝΤΥΠΟ :ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
 8. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του  εκπαιδευτικού (όπου θα αναγράφεται καθαρά ο αριθμός IBAN).
 9. Πρόσφατες Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του  δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα καθήκοντα της θέσης.
 10. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει. Απαιτούνται αντίγραφα προϋπηρεσιών κατ έτος και όχι συνολική βεβαίωση εκδιδόμενη από το ΟΠΣΔΥΔ. (ΕΝΤΥΠΟ 1: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  & ΕΝΤΥΠΟ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
 11. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών  προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. (ΕΝΤΥΠΟ : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ)
 12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (ΕΝΤΥΠΟ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 13. Ποινικό μητρώο (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 14. Αίτηση για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος  (ΕΝΤΥΠΟ : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
 15. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ , προσκομίζει και πιστοποιητικό Α/θμιας  Υγειονομικής  Επιτροπής από ΚΕ.Π.Α

ΑΠΟ ΤΗ ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο