Δικαιολογητικά Οδοιπορικών  για αναπληρωτές  ΕΣΠΑ-ΠΔΕ

1. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη εις διπλούν από τον εκάστοτε υπόχρεο αναπληρωτή Εκπαιδευτικό/ΕΕΠ/ΕΒΠ και τον  Διευθυντή της ΔΔΕ.

2. Βεβαίωση μετακινήσεων. (Θα σταλεί στις σχολικές μονάδες)

3. Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους

4. Για τους μετακινούμενους με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο: α) Υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον αριθμό της άδειας οδήγησης και β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και  της άδειας οδήγησης του ιδίου.

5. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση που υπάρχουν στη διαδρομή. Όσοι μετακινούμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης  μπορούν να προσκομίσουν από την Εταιρεία Διαχείρισης Διοδίων κατάσταση διελεύσεων στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία, και η ώρα διέλευσης από τον σταθμό διοδίων.

6. Για τους μετακινούμενους  με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα εισιτήρια ή οι αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής.

Παρακαλούμε η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνετε πριν τη λήξη της σύμβασής σας

Μετάβαση στο περιεχόμενο