Άδειες Διδασκαλίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  1. Αίτηση
  2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπ/σης ή πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (π.χ. Proficiency)
  3. Πιστοποιητικό επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, όταν δεν υπάρχει Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπ/σης
  4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ισχύοντος Διαβατηρίου
  5. Δήλωση του ν. 1599/1986_1 (με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής)
  6. Γνωμάτευση Παθολόγου 
  7. Γνωμάτευση Ψυχιάτρου

Επισυνάπτεται η αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση

Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:

dthkor@dide.kor.sch.gr

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Δρίτσα

Τηλ: 27410 77031


Μετάβαση στο περιεχόμενο