Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

 • Απογραφικό Δελτίο (Έντυπο για ΠΔΕ/Τακτικού ΠροϋπολογισμούΈντυπο για ΕΣΠΑ)
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ
 • Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
 • Φωτοτυπία  οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται ο Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. επίσημη μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου)
 • Φωτοτυπία δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τρίμηνου) παθολόγου ή γενικού ιατρού Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη (να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα). Για τους αναπληρωτές που ακόμη δεν την έχουν επισημαίνουμε πως είναι  υποχρεωτική η αποστολή της πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 • Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τρίμηνου) ψυχιάτρου Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού  (να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα. Για τους αναπληρωτές που ακόμη δεν την έχουν επισημαίνουμε πως είναι υποχρεωτική η αποστολή της πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α – για άρρενες (Αναζητείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της υπηρεσίας μας)
 • Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ (με πρώτο δικαιούχο τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό)
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης δίωξης κλπ (Έντυπο)
 • Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με επισυναπτόμενο τον τίτλο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον : α. ξενόγλωσσο πτυχίο β. μετάφραση, γ. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) (Έντυπο για ΠΔΕ/Τακτικού ΠροϋπολογισμούΈντυπο για ΕΣΠΑ)
 • Σεμινάριο 400 ωρών Ειδικής Αγωγής (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)
 • Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (Έντυπο για ΠΔΕ/Τακτικού ΠροϋπολογισμούΈντυπο για ΕΣΠΑ).

Επισημαίνεται ότι:

α. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που είναι καταχωρημένες στο ΟΠΣΥΔ δεν προσκομίζονται

β. Όσοι όμως έχουν βεβαίωση Προϋπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. να προσκομίσουν επιπλέον: α) απόφαση πρόσληψης και απόλυσης β) βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο)η διάρκεια των προϋπηρεσιών και γ) βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης καθώς και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν.4354/2015

 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβα σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης, δεν ασκώ εμπορία κατ επάγγελμα και δεν ασκείται ποινική δίωξη εις βάρος μου (Έντυπο)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, μπορεί να εκτυπωθεί μέσω του gov.gr» (Εφόσον υπάρχουν τέκνα)
 • Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος ή βεβαίωση υπηρετούντος στρατιωτική θητεία τέκνου (εφόσον υφίσταται)

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ειδική κατηγορία στον πίνακα κατάταξης (πολύτεκνοι/τρίτεκνοι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω) οφείλουν να καταθέσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο